پرونده های دیگر

مکتب تفکیک

 

مکتب تفکیک یا مکتب معارفی خراسان، نام مکتبی است که به دست میرزا مهدی اصفهانی در مشهد تأسیس شد. از اهداف اصلی این مکتب ستیز و مقابله با عرفان و فلسفه صدرایی و علمای آن و بیان اسلام به زعم علمای این مکتب و جدا از مباحث عرفانی و فلسفی می باشد.