قبل از انقلاب اسلامی

جامعه روحانیت مبارز

 

جامعه روحانیت مبارز، تشکلی است که قبل از پیروزی انقلاب، به دست روحانیون طرفدار امام خمینی (ره) در تهران تأسیس شد. این تشکیلات مؤثرترین گروه در روند پیروزی انقلاب اسلامی بود. بعد از انقلاب نیز عملکرد مؤثری در روند جریانات انقلاب داشته است.

 

حزب رستاخیز

 حزب دولتى و آخرین حزب سیاسى دوره پهلوى. این حزب احتمالا براى نجات نظام شاهنشاهى از بحران تأسیس شد، اما خود به بحران دامن زد و از عاملهاى سقوط حكومت شد. این حزب در اسفند 1353 تشكیل و در مهر 1357 منحل گردید. محمدرضا پهلوى كه مؤسس این حزب بود، نخست نامهاى گوناگونى براى آن ذكر كرد، اما نام «حزب رستاخیز ملت ایران» تصویب شد كه پس از نخستین كنگره عمومى حزب  به‌ كار رفت.