احزاب غیر اسلامی و مخالف انقلاب اسلامی

حزب توده

 

حزب توده ايران دو هفته پس از سقوط رضا شاه و فروپاشی استبداد بیست ساله رضاخانی، توسط مارکسیستهای بازمانده از «حزب کمونیست ایران» به همراه گروه 53 نفر و عناصر ملی و روشنفکر تشكيل شد و تا سال ها يكى از تأثيرگذارترين گروه هاى سياسى در عرصه سياست ايران بود. این حزب که با حمایت مادی و معنوی شوروی در دوران اشغال ایران تأسیس شده بود، یک حزب وابسته و زیر سلطه کامل شوروی بود.