احزاب اصولگرا

جامعه روحانیت مبارز

 

جامعه روحانیت مبارز، تشکلی است که قبل از پیروزی انقلاب، به دست روحانیون طرفدار امام خمینی (ره) در تهران تأسیس شد. این تشکیلات مؤثرترین گروه در روند پیروزی انقلاب اسلامی بود. بعد از انقلاب نیز عملکرد مؤثری در روند جریانات انقلاب داشته است.